2017 Main Stage Timetable2017 MAIN  STAGE TIMETABLE

*Please note that this schedule may be subject to change without notice*

10:00 Taiko Drumming
Japan Matsuri Song ‘IBUKI’ with Suzuki Naomi
10:30 Opening Ceremony
Mikoshi Procession with Teikyo School
11:00 Green Chorus
Katsura Sunshine
11:30 Eisa Dance with London Bunka Yochien
Bon Odori with Teikyo School
Mikoshi Procession with Teikyo School
12:00 Kyokugoma with Mimasu Monnosuke
Japan Matsuri Song ‘IBUKI’ with Suzuki Naomi
12:30 SOAS Min’yo Group
Katsura Sunshine
13:00 Nodojiman (Karaoke Contest)
Daikagura with Okinaya Wasuke
14:00 Japanese Samurai Selection
Katsura Sunshine
14:30 British Suzuki Institute
Mimasu Monnosuke and Okinaya Wasuke
15:00 Hibiki Ensemble
Tanaka Hiroko Nihon Buyo Group
16:00 London Okinawa Sanshinkai
Kyokugoma with Mimasu Monnosuke
JSD Dance Crew
17:00 Tsugaru Shamisen Ichikawa Hibiki with DJ TAKAKI
Daikagura with Okinaya Wasuke
Fusion Japanese Folk Art by Suzuki Yoshitaka
18:00 ‘Mitsuko Coudenhove’ with Tsumura Reijiro
18:30 Japanese Samurai Selection
Mimasu Monnosuke and Okinaya Wasuke
Japan Matsuri Song ‘IBUKI’ with Suzuki Naomi
19:00 Joji Hirota and the London Taiko Drummers